Kontraktsvilkår

 

Generelle vilkår:  

Medlemskapet i Maxgym Treningssenter trer i kraft for begge parter i det øyeblikket avtalen er signert. Alle betingelser og vilkår blir da som følger:

 

Maxgym:

– Foretar adgangskontroll gjennom registrering av medlemskort i resepsjonen eller ved inngang.

– Har informasjon som vil bli lagret i Maxgyms medlemsdatabase og vil kun benyttes internt.

– Står fritt til å vurdere åpningstidene eller redusere tilbudet i forhold til bemanning ved helligdager og/ eller offentlige fridager.

– Har muligheten til å stanse driften av Maxgym for kortere eller lengre perioder av årsaker som ligger utenfor bedriftens kontroll.
– Påtar seg ikke ansvaret i forhold til skader på personer eller tap av personlige eiendeler for medlemmet eller gjester av disse som finner sted i eller i tilknytning til Maxgyms lokaler.

– Vil være erstatningsansvarlig ved egen uaktsomhet.

– Gir foreldrene ansvaret for medbrakte barn

– Har 24-timers kameraovervåking rundt om i våre sentre.

– Står fritt til å bytte utstyr uten at det innebærer noe grunnlag til oppsigelse.

 

Medlemskap:

– Forskuddsbetaling for første treningsperiode, skal betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlige beløp trukket fra konto uavhengig av treningshyppighet.

– Manglende betaling/betaling som ikke er registrert i systemet vil føre til purring. Om medlemskap ikke blir betalt etter lengre tid vil adgangskortet bli sperret og du får ikke anledning til å trene på Maxgym før betaling er ajour.

– Oppsigelse av medlemskap må skje skriftlig og innen den 1. i hver måned utenfor bindingstid. Oppsigelsestid er 1 mnd.

– Flyttemelding fra folkeregisteret må forevises før avbrudd av 12 måneders kontrakt kan skje (nytt bosted må være minimum 30 km unna).

– Dersom medlemmet må avbryte treningen på grunn av ulykke, kronisk sykdom, flytting eller uforutsette forhold, vil en måneds oppsigelse gjelde etter påfølgende betaling. Medlemmet må kunne dokumentere forholdet.

– Adgangskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre.

– Benytting av treningslokalet forutsetter registrering av adgangskort. Det er ikke lov å ha med venner utenom betjente åpningstider eller forhåndsavtale prøvetimer/drop-in. Brudd på dette, fører til at medlemmet får et straffegebyr på 1000 kr, samt står ansvarlig for tap/skade på personer som forholdes av personer medlemmet har medbrakt. (gebyret vil bli ført opp ved påfølgende trekk/betaling fra Maxgym)

– Det er kundens ansvar å oppdatere seg på senterets reglement. Reglene er tilgjengelig på senterets nettside. Brudd på regler kan medføre oppsigelse.

– Har kunden blitt avvist fra sentret, har virksomheten rett til å kreve betaling i henhold til kontrakt.

– Ved tapt medlemskort, belastes kunden med kr 150 ved utstedelse av nytt kort.

– Maxgym kan avslutte kontrakten på dagen hvis medlemmet på noen måte har en negativ effekt på virksomheten.

 

Frysing:

Medlemskapet kan fryses med opptil to måneder, med skriftlig varsel dersom det er undertegnet medlemskap med 12 måneder binding. Ved frysing vil kontrakten automatisk bli forlenget tilsvarende.

 

Doping:

Som medlem av Maxgym treningssenter tar du avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at doping utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen. Maxgym vil isåfall ha rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

– Vi henviser til Antidoping Norge sine regler og gjeldende dopingliste

 

Lovvalg og tvist:

– a) Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

– b) Tvister mellom medlemmet og maxgym skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Follo tingrett som verneting.

 

Prisendring:

Prisendringer skal varsles minimum 1 mnd i forveien for endringen.

 

 

 

Personvernerklæring – Maxgym treningssenter

 

Denne personvernerklæringen handler om hvordan  Maxgym Treningssenter samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

 

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til:

 

Maxgym 

Romundstadbygda 4

7332 Løkken Verk

Mobil: 40070661

E-post: invest@maxgym.no 

 

 

Maxgym Treningssenter er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Personopplysninger er frivillig å oppgi. Enten dette gjelder brosjyrer og informasjonsmateriell, nyhetsbrev, registrering og deltakelse på arrangement etc.

 

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

 

Bruk av e-postadresse og mobilnummer til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via vårt medlemssystem og andre dedikerte kanaler. Kontonummer for opprettelse av avtalegiro-avtale.

 

For at vi skal sende e-post til riktig medlem, må fornavn, etternavn og e-postadresse registreres.

 

Hvis du retter henvendelser til oss via e-post gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og e-postadresse kunne bli lagret.

 

Vi innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.

 

 

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.

 

 

( Vi har forøvrig kontraktfestet at våre underleverandører eller andre partnere ikke kan bruke eller oppgi personopplysninger til andre formål – uten tillatelse. Disse har signert taushetserklæring ).

 

Vår virksomhet har inngått avtale med følgende IT / databehandlere:

 

Xakt AS

 

 

Våre servere er p.t. plassert hos Xakt AS, og våre databehandlere har forbeholdt retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.

 

Dersom det er overføringer av opplysninger innenfor EU/EØS sørger vi for at direktiver om personopplysninger og spesifiserte lover om vern følges. Dette gjelder også for tredjeparter som eventuelt befinner seg utenfor EU/EØS området.  

 

Personer som spør har rett til å få informasjon om behandling i virksomheten etter personopplysningsloven.

Dette betyr at du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil.

(Se kontaktopplysninger over).

 

Opplysninger lagres ikke om deg utover loven sine rammer. Ved f. eks oppsigelse av et abonnement, ikke aktiv e-postadresse, ønsker ikke mottak av nyhetsbrev, sms eller annen korrespondanse fra senteret

 

Øvrige personopplysninger som ikke er knyttet til en av våre tjenester eller aktivt abonnement vil bli slettet senest etter ønske fra medlem.

 

Denne erklæringen gjelder for alle brukere av Maxgym Treningssenter sine fasiliteter. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen.

 

Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter.

 

Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Trøndelag i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

 

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres.

 

 

 

 

Medlemsvilkår – Rent senter

Maxgym Treningssenter har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentre.

 

Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. 

 

Som medlem av Maxgym Treningssenter tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler. Jeg er kjent med at bruk, besittelse, erverv, innførsel og distribusjon av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen.

 

 

Dette gir Maxgym Treningssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Straffereaksjon i form av forelegg eller dom vil også utgjøre et slikt vesentlig mislighold. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på en særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.antidoping.no. 

 

Maxgym Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

 

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Maxgym Treningssenter har anledning til å heve treningsavtalen.

 

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på Maxgym Treningssenter kan bli politianmeldt.  

 

02.04.2024

Maxgym Treningssenter